Björns plats på nätet

Amatörradio

Sedan 1978 är jag sändareamatör och har anropssiganlen SM6JOC (därav domänens namn).

Jag är även auktoriserad provförrättare av SSA för de som vill ta ett amatörradiocertifikat. Mer info om hur du gör ett prov finns här.

Amatörradio, vad är det?

Amatörradio är radiokommunikation mellan människor, via radio, på många olika trafiksätt, till exempel: telefoni, telegrafi eller via digital kommunikation. Amatörradio är en hobby med många inriktningar, exempelvis:

1. Teknisk, experimentell
Av tradition har mycket av radions utveckling sina rötter i sändaramatörers experimente-rande.

2. Kontaktskapande
Sändaramatörerna bildar en internationell familj med helt egna kontaktvägar, som obehindrat korsar alla gränser.

3. Kunskapsutvecklande
Genom hobbyns avancerade karaktär byggs det upp kunskaper som kommer både individen, näringslivet och samhället till godo.

4. Hjälpande
I nödsituationer och andra lägen där ordinarie kommunikationer är begränsade har sändaramatörer i alla tider ställt upp med sina privata resurser och kunnande. Vid otaliga tillfällen har amatörradio-trafiken haft avgörande betydelse.

5. Bildande
Många har tagit sina första steg mot framtida yrken genom amatörradion. Många klubbar bedriver betydelsefull ungdomsverksamhet.

Vad är Amatörradio?

Enligt Post- och telestyrelsen, PTS, definition menas med amatörradiotrafik – icke yrkes-mässig radiotrafik för övning, kommunikation och tekniska undersökningar, bedriven i personligt intresse och utan vinningssyfte.

Amatörradio är en hobby som utövas av ca 3 miljoner personer i hela världen. I Sverige finns drygt 11000 radioamatörer, varav 5500 är medlemmar i Föreningen Sveriges Sändareamatörer, SSA. Ålder, yrke, kön, var du bor, spelar ingen roll, det är det gemensamma intresset för amatörradio som är drivkraften.

Amatörradion har funnits sedan radions barndom. Många landvinningar har gjorts under åren. Från början dominerade telegrafin, numera används många olika slags sändningssätt. Grunden för en sändaramatör är intresset för tekniska experiment, kontakter med andra människor och språk.

Många har här grundlagt ett intresse för ett framtida yrke. Dagens teknik har revolutionerat amatörradion och utvecklingen går snabbt framåt, inte minst när det gäller digitala trafiksätt och satellittrafik.

Vem som helst kan bli sändaramatör. Det handlar om en vilja att utforska det okända och om att lära sig nya saker. Möjligheterna för sändaramatörer har under åren ökat. Idag finns det tilldelade frekvensband allt från långvåg, mellanvåg och upp till mycket höga frekvenser (mikrovågor). För att inneha och använda en radiosändare krävdes före 2004-09-30 ett amatörradiotillstånd utfärdat av Post- och telestyrelsen, PTS. Från och med 2004-10-01 utfärdrar Sveriges Sändareamatörer, SSA, amatörradiocertifikat/amatörradiolicens.

 

Läs mer på SSA.se

Vad är en Radioamatör?

Bra Böckers lexikon 1980 ger följande definition: ”Person som för nöjes skull bedriver radiotelegrafi eller radiotelefoni på kortvågs-banden.”

Det är sant att vi sysslar med telegrafi och telefoni men vi har också under lång tid skickat texter och olika typer av images mellan oss och sedan datorerna kom med i bilden är det många som kopplar ihop datorn med radion och pratar med andra via tangentbordet.

Det är riktigt att vi använder oss av kortvågsbanden, men de flesta sändar-amatörerna börjar oftast på lite högre frekvenser för sina experiment. Det är många som har en radiosändare för 145 eller 432 MHz, många av dessa radiostationer är monterade i bilar.

En annan del av vår hobby är att experimentera och bygga antenner, mottagare, sändare eller annan utrustning som kan förbättra våra möjligheter att använda vår radioutrustning.

En radioamatör är en person som före 2004-09-30 har amatörradiocertifikat och amatörradiotillstånd att använda amatörradiosändare. Efter 2004-10-01 utfärdas amatörradiocertifikat för att få använda amatörradiosändare.

I Sverige var det tidigare Post- och telestyrelsen, PTS, som utfärdade amatörradiotillstånd samt tilldelade anropssignaler. Efter 2004-10-01 utfärdas amatörradiocertifikat även av Föreningen Sveriges Sändareamatörer, SSA.

Amatörradiocertifikat är ett slags ”eterns körkort”, ett kompetensbevis som ges efter examination inför särskild provförrättare.

Kunskaper krävs i elsäkerhet, reglementen, elteknik, radioteknik. Det finns inga prov på de elektriska säkerhetsbestämmelser men för Din egen säkerhet är det bra att även kunna dessa.

Det finns idag en certifikatklass, Amatörradiocertifikat. Ett kunskapsbevis utfärdat eller godkänt av Föreningen Sveriges Sändareamatörer, SSA, eller av Post- och telestyrelsen, PTS.